சா/த புவியியல் வகுப்புக்களை

Rehan Perera (ஆண்) - Master of Strategic Marketing, O Level Geography [A], A level Economics and Mathematics.
இடங்கள்: கல்கிசை, கொழும்பு 05, கொழும்பு 06, தேஹிவல, நுகேகொடை, நெடிமலா, பெப்பிலியான

வரலாறு மற்றும் புவியியல் - Edexcel மற்றும் Cambridge

Prasadika Ediriweera (பெண்) - More than 15 years of teaching in private and international schools.
இடங்கள்: உள் கோட்டை, கிரிபத்கொட, கொழும்பு, நாவல, பிட கோட்டே, ராஜகிரிய, வாட்டல

Tuition classes held for students from grade 3 to சா/த (London and local syllabus). Only girls.

Munzila Fathima (பெண்) - In a Muslim girls school for 5 years, Private home visit classes for 2 years.
இடங்கள்: வெல்லம்பிட்டிய

The Study - Catering exclusively to London GCE A-Level, IGCSE Classes

An international school catering exclusively to London GCE A-level and IGCSE students.
இடங்கள் ,கொழும்பு 6, பத்தரமுல்ல