தமிழ் வகுப்புக்களை தரம் 01-11

Sajidha Hidhr (பெண்) - Thajweed for big girls and ladies, Counseling Age limit 9 to 19, Grade 1 to 05 Tamil Medium all Subjects.
இடங்கள்: வெல்லம்பிட்டிய

Noble Academy - கொழும்பு 6

Noble Academy - We offer all the subjects for students from Grade 1 to Grade 12, including O/L and A/L. We offer both English and Tamil medium classes.
இடங்கள்: கொழும்பு 06

Noble Academy - கொழும்பு 6
Conduct classes for grade 1 to O/L

ஆசிரியர்: Waruni (பெண்‍) - I was graduated from a reputed university and conducted classes since 2007.

Dharul Hikma Institute

நிறுவனம்: Dharul Hikma Institute, Details: City and Guild approved courses, Montessori teacher training, Computer courses in Mattakkuliya, இலங்கை சனநாயக

Dharul Hikma Institute
English and Spoken English classes

ஆசிரியர்: Yasmin Madawala (பெண்‍) - A teacher with several years of experience.
இடங்கள் தேஹிவல, நுகேகொடை, Kirlapana, வெல்லவத்தை, Mt. Lavinia