ஆட்சேர்ப்பு போட்டிப்பரீட்சைகள் மற்றும் பதவியுயர்வு பரீட்சைகளுக்கான பயிற்சி வகுப்புக்கள்

நிறுவனம்: Ideal Academy - பல ஆண்டுகளாக ஆட்சேர்ப்பு போட்டிப்பரீட்சைகள் மற்றும் பதவியுயர்வு பரீட்சைகளுக்கான பயிற்சி வகுப்புக்கள் தலை நகரின் முன்னணி சிரியர்களின் உதவியுடன் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.

ஆட்சேர்ப்பு போட்டிப்பரீட்சைகள் மற்றும் பதவியுயர்வு பரீட்சைகளுக்கான பயிற்சி வகுப்புக்கள்

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்