கணனிக் கல்வி

A Ganeshananthan (ஆண்) - MBA(IT), MBCS, MACS, PCP. [Experiences as Analyst  Programmer, IT Manager, Lecturer].
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு 06

கணனிக் கல்வி
American Institute of Computer Tech வெல்லவத்தை

நிறுவனம்: AICT - The largest IT, Languages and Mobile Technologies awarding institute in Sri Lanka in the field of Information Technology.
இடங்கள்: கொழும்பு 06

Summerset College - மஹரகம

Summerset College - Students are provided with professional counseling , scholarship schemes.
இடங்கள்: கண்டி, கொழும்பு 06, மஹரகம, மாத்தறை

Summerset College - மஹரகம
OpenArc Campus

Started in 1995 with the vision to provide leading edge Professional IT Education, today OpenArc Campus is a leading computer training institutions. TA