பௌதீகவியல் Practicals மற்றும் கோட்பாடுகள் மற்றும் மீட்டல் ஐந்து all மாணவர்கள்

Decima Jayawardhana (பெண்) - BSc in Applied Sciences, BIT, SCJP.
இடங்கள்: கடவத்த, கட்டுநாயக்க, கந்தானை, கம்பஹ, களனி, கிரிபத்கொட, குரன, கொழும்பு 1-15, சேதுவை, ஜ-ஏல, நேகோம்போ, மவரமாண்டிய, மஹாபாகே

பௌதீகவியல் Practicals மற்றும் கோட்பாடுகள் மற்றும் மீட்டல் ஐந்து all மாணவர்கள்
இரசாயனவியல் Practicals மற்றும் கோட்பாடுகள் மற்றும் மீட்டல் ஐந்து all மாணவர்கள்

Decima Jayawardhana (பெண்) - BSc in Applied Sciences, BIT, SCJP.
இடங்கள்: கடவத்த, கட்டுநாயக்க, கந்தானை, கம்பஹ, களனி, கிரிபத்கொட, குரன, கொழும்பு, சேதுவை, ஜ-ஏல, நேகோம்போ, மவரமாண்டிய, மஹாபாகே, மாகொல

இரசாயனவியல்  Practicals மற்றும் கோட்பாடுகள் மற்றும் மீட்டல் ஐந்து all மாணவர்கள்
கணிதம் மற்றும் பௌதீகவியல் வகுப்புக்களை

K. Suthaaharan (பெண்) - Teaching at a leading School in Colombo, Well Qualified, more than 15 years teaching experience.
இடங்கள்: கொழும்பு 06

கணிதம் மற்றும் பௌதீகவியல் வகுப்புக்களை
உ/த பௌதீகவியல் 2020/21 கோட்பாடுகள் / மற்றும் மீட்டல்

Dilan Vimukthi Obeysekara (ஆண்) - Final year undergraduate in Electrical & Electronic Engineering University of Peradeniya
இடங்கள்: கண்டி, கம்பஹ, கொழும்பு

உ/த பௌதீகவியல் 2020/21 கோட்பாடுகள் / மற்றும் மீட்டல்
G.C.E (A / L) ஒருங்கிணைந்த கணிதம் / இயற்பியல்

Tharaka Wickramarathna (ஆண்) - Undergraduate from University of Colombo with 4 years of immense experience.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, அளுத்கம, கடவத்த, கந்தானை, களனி, களுத்துறை, கிரிபத்கொட, கெஸ்பேவ

உ/த பௌதீகவியல் ஆங்கிலம் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை

Channa Hatharasinghe (ஆண்) - Physics Special Graduate from University of Sri Jayawardenepura.
இடங்கள்: கொழும்பு, கொழும்பு 06, நுகேகொடை

கணிதம் - தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் - விஞ்ஞானம் குழு வகுப்புக்களை தரம் 6-13

G Wimalasena (ஆண்) - A government school teacher and a paper marking examiner.
இடங்கள்: உள் கோட்டை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கல்கிசை, களுபோவில, கொழும்பு 4/5/6/8, கொஹுவல, தலவத்துகொட, தேஹிவல, நாவல

கணிதம் - தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் - விஞ்ஞானம் குழு வகுப்புக்களை தரம் 6-13
பௌதீகவியல் குழு மற்றும் தனியார் வகுப்புக்களை

Anushka Atthanayake (ஆண்) - B.Sc. Engineering [University of Peradeniya], Over 8 years teaching experience.
இடங்கள்: கல்கிசை, கொழும்பு, தேஹிவல, நாவல, நுகேகொடை, மஹரகம

பௌதீகவியல் குழு மற்றும் தனியார் வகுப்புக்களை
உ/த பௌதீகவியல் மற்றும்

V. Charangan (ஆண்) - Undergraduate [Computer Science and Engineering, Faculty of Engineering, University of Moratuwa].
இடங்கள்: கொழும்பு 04, கொழும்பு 06, கொழும்பு 15, தேஹிவல

உ/த பௌதீகவியல் மற்றும்
O/L கணிதம், A/L பௌதீகவியல்

Andun Silva (ஆண்) - BSc [University of Ruhuna], O/L 7As/2Bs, A/L [A for Maths].
இடங்கள்: அம்பலாங்கொடை, அளுத்கம, கடுவெல, கல்கிசை, கொட்டாவை, கொழும்பு, கொழும்பு 01, கொழும்பு 02, கொழும்பு 03

O/L கணிதம், A/L பௌதீகவியல்
உயிரியல், இரசாயனவியல் மற்றும் பௌதீகவியல் பயிற்சி

Saman Geeganage (ஆண்) - B.Sc, M.Sc.
இடங்கள்: இரத்தினபுர, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கண்டி, கம்பஹ, காலி, கொடகம, கொழும்பு, தேஹிவல, நுகேகொடை, மஹரகம, விஜேராம, வெல்லம்பிட்டிய

உயிரியல், இரசாயனவியல் மற்றும் பௌதீகவியல் பயிற்சி
Apex Business Academy - கொழும்பு, காலி, மாத்தறை

Apex Business Academy proudly stands today as the most sought after secondary and tertiary education provider in Southern Sri Lanka.
இடங்கள்: காலி, கொழும்பு 06, மாத்தறை

Apex Business Academy - கொழும்பு, காலி, மாத்தறை
கணிதம், பௌதீகவியல், இரசாயனவியல், மெக்கானிக்ஸ், புள்ளியியல் - பயிற்சி வகுப்புக்களை

Danushka Bogala (ஆண்) - International School Teacher (Asian International School - Colombo), Engineer - University of Moratuwa.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, அத்திடிய, அம்புல்தேனிய, அரவ்வல, உள் கோட்டை

கணிதம், பௌதீகவியல், இரசாயனவியல், மெக்கானிக்ஸ், புள்ளியியல் - பயிற்சி வகுப்புக்களை
தரம் 6 to 11 - கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் பயிற்சி

Dilan Chathuranga (ஆண்) - Undergraduate Medical Faculty [University of Colombo].
இடங்கள்: கொட்டாவை, கொழும்பு 10, தேஹிவல, பன்னிப்பிட்டிய, பொரலஸ்கமுவ, மஹரகம, வேரஹர

Become a learner - கொழும்பு 6

ACE Institute has been a pioneer is teaching English language and subjects in English using Study Tech (an American learning technique).
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு 06

தனியார் / குழு வகுப்புக்களை பௌதீகவியல் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் கணிதம் மற்றும் பொறியியல் தொழில்நுட்பம்

Abdul Nazar (ஆண்) - BSc, MCP, CCNA, CCIE written, Have experience in teaching Physics and IT related subjects.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு

தனியார் / குழு வகுப்புக்களை பௌதீகவியல் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் கணிதம் மற்றும் பொறியியல் தொழில்நுட்பம்
உ/த பௌதீகவியல் - கோட்பாடுகள் / மற்றும் மீட்டல் சிங்களத்தில் / ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

Chathura Jayasundara (ஆண்) - Electrical and Electronics Engineer, Over 2 years of tuition experience.
இடங்கள்: கல்கிசை, கஹதுடுவா, கெஸ்பேவ, கொட்டாவை, கொழும்பு 04, கொழும்பு 06, தேஹிவல, நுகேகொடை, பன்ன

பௌதீகவியல் - Home visiting class

Mohamed (ஆண்) - Chemical Engineering undergraduate in University of Moratuwa.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு 03, கொழும்பு 04, கொழும்பு 06, தேஹிவல

ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் மொழிமூலம் தனியார் மற்றும் குழு வகுப்புக்களை ஐந்து தரம் 1 - உ/த

M.R.M Rihas (ஆண்) - Qualified graduate male teacher having 7 years teaching experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, களுபோவில, கொழும்பு, கொழும்பு 06, தேஹிவல

Cambridge / Edexcel / உள்ளூர் சா/த உ/த விஞ்ஞானம், கணிதம், ஆங்கிலம்

Rajitha Malinda (ஆண்) - B.Sc. Undergraduate [OUSL], Over 5 years experience.
இடங்கள்: கொட்டாவை, கொழும்பு, தலவத்துகொட, தேஹிவல, நாவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, மஹரகம, மொரட்டுவ, ரட்மலான

பௌதீகவியல் ஆங்கிலம் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை for உ/த உள்ளூர் மற்றும் சர்வதேச பாடத்திட்டம்

I.M. Jayawickrama (ஆண்) - BSc. Engineering, AMIE(SL), AMSSE(SL), Over 7 years experience.
இடங்கள்: கொழும்பு, நுகேகொடை, பன்னிப்பிட்டிய

பௌதீகவியல் ஆங்கிலம் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை for உ/த உள்ளூர் மற்றும் சர்வதேச பாடத்திட்டம்
RM.Nafeel (BSc in Engineer)...கணிதம் & பௌதீகவியல் teacher

RM. Nafeel (ஆண்) - BSc in Marine Engineer,has 8 years teaching experience in teaching Mathematics & physics.
இடங்கள்: அம்பாரை, கொலன்னாவ, கொழும்பு, கொழும்பு 03, கொழும்பு 06, தேஹிவல, நாவல

விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை தரம் 1 to உ/த

Sadurja Nawaneedakrishnan (பெண்) - BSc, having experience as lecturer.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு 06, கொழும்பு 13, கொழும்பு 15

உ/த பௌதீகவியல் கோட்பாடுகள் மற்றும் மீட்டல்

Roshan Fernando (ஆண்) - B.Sc. special in Physics, Demonstrator/Tutor at Department of Physics, University of Kelaniya,
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கந்தானை, கம்பஹ, களனி, கிரிபத்கொட, கொழும்பு 01,

IAL / AL / OL and Grade 8 to 10 Private கணிதம் Classes

Varman (ஆண்) - Bachelor of Engineering [Electrical and Electronics], Lecturing at Universities.
இடங்கள்: கொழும்பு 1 - 15, நுகேகொடை, ரட்மலான, வாட்டல

IAL / AL / OL and Grade 8 to 10 Private கணிதம் Classes
பௌதீகவியல் Group Classes in Sinhala Medium

Wijesinghe (பெண்) - PG.Dip. [Edu., English medium], B.Sc [Sri Jayawardhanapura University],
இடங்கள்: கொழும்பு 06