தொடர்பாடல் மற்றும் ஊடகக் கல்வி தனியார் / குழு வகுப்புக்களை

Ranga Mudalige (ஆண்) - M.A (University of Kelaniya), PG Dip. in Mass Communication and Journalism (University of Sri Jayawardhanapura).
இடங்கள்: கொழும்பு, பிலியந்தலை