සිංහල |  தமிழ் |  English
பெருங்கடல் பல்கலைக்கழகம் இலங்கை

நிறுவனம்: The Ocean University was established by a Parliament act in 2014


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
பெருங்கடல் பல்கலைக்கழகம் இலங்கை

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry