சதுரங்கம் வகுப்புக்களை - கொழும்பு மற்றும் குருணாகல்

Akila Kavinda (ஆண்) - Member of Sri Lanka National Chess team 2013 and 2016. Participated for World Chess Olympiad.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, குருணாகல், கொழும்பு

சதுரங்கம் வகுப்புக்களை - கொழும்பு மற்றும் குருணாகல்