கண்டி சதுரங்கம் School

கண்டி சதுரங்கம் School, established in 2012, is the most comprehensive children's chess coaching school in Sri Lanka

கண்டி சதுரங்கம் School