பௌதீகவியல் இணைந்த கணிதம் தனியார் மற்றும் குழு வகுப்புக்களை கோட்பாடுகள் மற்றும் மற்றும் மீட்டல் சிங்களத்தில்/ஆங்கிலம்

Kalana Kularathna (ஆண்) - BSc (Maths, Physics - University of Peradeniya), MSc (Reading).
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடுகஸ்தோட்டை, கண்டி, பெராதெனிய, வலபனை

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்