கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் - தரம் 1 to 11

Nishani Nawarathne (பெண்) - A bachelor of science, 3 years experience in teaching in a leading International school, 5 years experience in tuition field.

விஞ்ஞானம் ஆங்கிலம் மொழிமூலம் /சிங்களத்தில் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை

Sandakelum Bandara (ஆண்) - Dip. In teaching Science - Trained (English medium).
இடங்கள்: மடலே