ஆங்கிலம் மொழிமூலம் விஞ்ஞானம் குழு வகுப்புக்களை கேகாலை to கண்டி

Surnajith Prasad (ஆண்) - BSc Science, Government School Teacher.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடுகண்ணாவ, கண்டி, கேகாலை, பிலிமத்தலாவை, பெராதெனிய, மாவனல்லை

Super Natural Science Class

ஆசிரியர்: Rachitha Iresh (ஆண்‍) - Higher National Diploma in Technology in Agriculture Engineering, National Certificate in English.
Visits: கண்டி, மாவனல்லை

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்