தரம் 6 to 11 ஆங்கிலம் மொழிமூலம் கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை

Nishani Nawarathne (பெண்) - Currently working in a leading international school as a secondary school teacher.
இடங்கள்: கடுகஸ்தோட்டை, கண்டி

இரசாயனவியல் Local and London Syllabus

Kosala Amarasinghe (ஆண்) - BSc (Hons) - University of Peradeniya, MBA (WUK).
இடங்கள்: அக்குரணை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடுகஸ்தோட்டை, கண்டி, குருணாகல்

பௌதீகவியல் இணைந்த கணிதம் தனியார் மற்றும் குழு வகுப்புக்களை கோட்பாடுகள் மற்றும் மற்றும் மீட்டல் சிங்களத்தில்/ஆங்கிலம்

Kalana Kularathna (ஆண்) - BSc (Maths, Physics - University of Peradeniya), MSc (Reading).
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடுகஸ்தோட்டை, கண்டி, பெராதெனிய, வலபனை

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்