உ/த உயிரியல் / சா/த விஞ்ஞானம்

Hasanka Ramanayake (ஆண்) - BSc (Bio Science).
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, களுத்துறை, கொட்டாவை, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, பாணந்துறை, மதுகமை, மாலபே, மொரட்டுவ, ராஜகிரிய

உ/த உயிரியல் / சா/த விஞ்ஞானம்
கணிதம், விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை

Z. M.Harith (ஆண்) - BSc Engineering (R), Teaching since 2015.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, களுத்துறை, கொழும்பு, நேகோம்போ, ரட்மலான, ராஜகிரிய

விஞ்ஞானம் தரம் 6-11 சிங்களத்தில் மற்றும் ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

Sandaruwan Jayanath (ஆண்) - B.Sc (ug), B.sc in education, Dip.in English.
இடங்கள்: களுத்துறை, கொட்டாவை, தேஹிவல, நுகேகொடை, பாணந்துறை, பிலியந்தலை, மஹரகம, ஹொரன

தரம் 6 to 11 - கணிதம் விஞ்ஞானம் வரலாறு சிங்களத்தில் மற்றும் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம்

Success Institute of Higher Education - Qualified and experienced tutors conduct classes in Sinhala medium.
இடங்கள்: களுத்துறை

தரம் 6 to 11 - கணிதம் விஞ்ஞானம் வரலாறு சிங்களத்தில் மற்றும் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம்
விஞ்ஞானம் சா/த

Chirath Hiranya Wijesekara (ஆண்) - HND in Bio Medical Technology, University college of Sri jayawardanapura.
இடங்கள்: களுத்துறை, கொழும்பு

Science and Mathematics Home visit

ஆசிரியர்: Nishan Madushanka (ஆண்‍) - Final year Science undergraduate (University of Kelaniya), Over 5 years experience.
இடங்கள் ,கொழும்பு, களுத்துறை