கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் ஆங்கிலம் மொழிமூலம் : தரம் 6 - சா/த (Cambridge மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம்)

Supun Wijenayake (ஆண்) - BSc Engineering (Civil), Providing support classes for 04 years.
இடங்கள்: களுத்துறை, கொழும்பு, பாணந்துறை, மொரட்டுவ, வாத்துவை

விஞ்ஞானம் சா/த

Chirath Hiranya Wijesekara (ஆண்) - HND in Bio Medical Technology, University college of Sri jayawardanapura.
இடங்கள்: களுத்துறை, கொழும்பு

பொறியியல் Technology / உ/த தொழில்நுட்ப அறிவியல் / விஞ்ஞானம் 6-11

Aruna Wijayawardana (ஆண்) - Professional Diploma in Teaching Technology & Methodology [Wayamba University of Sri Lanka].
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கம்பஹ, களுத்துறை, கொழும்பு, நேகோம்போ

Science and Mathematics Home visit

ஆசிரியர்: Nishan Madushanka (ஆண்‍) - Final year Science undergraduate (University of Kelaniya), Over 5 years experience.
இடங்கள் ,கொழும்பு, களுத்துறை

Chemistry for A/L and Science for O/L

Advanced Level Chemistry and O/L Science by a BSc (Special in Chemistry) graduate TA

உள்ளூர் பாடத்திட்டம் சா/த English medium விஞ்ஞானம் and கணிதம் Classes

Rojitha (ஆண்) - Attended Lyceum International School. Got through National Syllabus English medium Ordinary Level and Advanced Level [Bio stream].
இடங்கள்: களுத்துறை, பண்டாரகமை, பாணந்துறை, ஹொரன

உள்ளூர் பாடத்திட்டம் சா/த English medium விஞ்ஞானம் and கணிதம் Classes

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்