விஞ்ஞானம் சா/த சிங்களத்தில் மொழிமூலம்

Udara Randimal (ஆண்) - BSc (Open University of Sri Lanka).
இடங்கள்: இங்கிரியை, இரத்தினபுர, ஹொரன