தரம் 6 to 11 - விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை சிங்களத்தில் மொழிமூலம்

Nimesh Hettiarachchi (ஆண்) - Bio medical engineer [B.Eng].
இடங்கள்: அலுபோமுல்ல

தரம் 6 to 11 - விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை சிங்களத்தில் மொழிமூலம்