விஞ்ஞான [ஆங்கிலம் மொழிமூலம்] சா/த வகுப்புக்கள்

Indika Wimalachandra (ஆண்) - B.Sc [Open university], College of education diploma for teaching science, Science teacher of a leading government school.
இடங்கள்: மினுவங்கொட, ரத்தொளுகம