விஞ்ஞானம் தரம் 6 - 11 ஆங்கிலம் மற்றும் சிங்களத்தில் மொழிமூலம்

Rashmi Liyanamana (பெண்) - B.Sc, PGDE, Well experienced government school teacher, A member of O/L marking panel.
இடங்கள்: உடுப்பி, கடவத்த, கிரிபத்கொட, தெல்கொடை, மவரமாண்டிய, மாகொல

பயிற்சி - விஞ்ஞானம் தரம் 6 - 11

Hemachandra (ஆண்) - Graduate of University of Peradeniya, Post Graduate Degree in Chemistry.
இடங்கள்: இம்புல்கொட, உடுப்பி, கடவத்த, கடுவெல, கம்பஹ, களனி, கிரிபத்கொட, கிரில்லவல, கொட்டிகாவத்த

Individual Tuition for Science. Chemistry and Biology in English Medium

ஆசிரியர்: Prasanna Samarawickrama (ஆண்‍) - B.Sc.(Biology Science) Degree, Postgraduate Diploma and Master Degree (University of ,கொழும்பு)

 Grade 1 to A/L All Subjects