விஞ்ஞானம் மற்றும் கணிதம் தரம் 6 to 11 மற்றும் உ/த இரசாயனவியல்

Pradeep Hemachandra (ஆண்) - Graduated from university of Peradeniya 2012, MSc in Analytical chemistry.
இடங்கள்: உள் கோட்டை, ஏகல, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கடுவெல, கந்தானை, கனேமுல்லை, களனி

ஆங்கிலம் மொழிமூலம் உள்ளூர் மற்றும் சர்வதேச பாடத்திட்டம் வகுப்புக்களை

Uththara Payagalge (பெண்) - Former Teacher at Lyceum International School and Negombo South International School. Currently a teacher at Zahira College.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, களனி

விஞ்ஞானம் மற்றும் கணிதம் வகுப்புக்களை தரம் 6 to சா/த

Kalpa Ranawaka (ஆண்) - Over 10 year experience with amazing results. All science practicals will be done during the class time.
இடங்கள்: கடவத்த, கடுவெல, கனேமுல்லை, கிரிபத்கொட, கிரில்லவல, ராகமை

விஞ்ஞானம் பயிற்சி

Eranda Sanjeewa (ஆண்) - Undergraduate student.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கம்பஹ, கிரிந்தவெல, கொழும்பு, யக்கலை, விஜேராம

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்