சா/த கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் - 077295 4157

Ireshika Wickramasuriya (பெண்) - Undergraduate, 2 years teaching experience.
இடங்கள்: கட்டுநாயக்க, கம்பஹ, மினுவங்கொட

இரசாயனவியல் பௌதீகவியல் உயிரியல் மற்றும் விஞ்ஞானம் - Cambridge, Edexcel மற்றும் உள்ளூர் - கோட்பாடுகள் மற்றும் Practical

D.M.D.S.Dissanayake (ஆண்) - B.Sc (chemistry), M.Sc (polymer chemistry), A.Mem (I.Chem), M.Phil, P.O.P teaching, M.Sc in Microbiology (reading)