விஞ்ஞானம் மற்றும் கணிதம் தரம் 6 to 11 மற்றும் உ/த இரசாயனவியல்

Pradeep Hemachandra (ஆண்) - Graduated from university of Peradeniya 2012, MSc in Analytical chemistry.
இடங்கள்: உள் கோட்டை, ஏகல, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கடுவெல, கந்தானை, கனேமுல்லை, களனி

Individual மற்றும் Group வகுப்புக்களை - விஞ்ஞானம், சிங்களத்தில், கணிதம்

Nash Rahuman (பெண்) - A tutor with over 2 years of teaching experience.
இடங்கள்: ஏகல, ஜ-ஏல

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்