சா/த கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை

Sara Wijayasinghe (பெண்) - Undergraduate - University of Colombo.
இடங்கள்: காலி, ஹிக்கடுவை

சா/த கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்