உயிரியல், இரசாயனவியல் மற்றும் பௌதீகவியல் பயிற்சி

Saman Geeganage (ஆண்) - B.Sc, M.Sc.
இடங்கள்: இரத்தினபுர, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கண்டி, கம்பஹ, காலி, கொடகம, கொழும்பு, தேஹிவல, நுகேகொடை, மஹரகம, விஜேராம, வெல்லம்பிட்டிய

உயிரியல், இரசாயனவியல் மற்றும் பௌதீகவியல் பயிற்சி
குழு / தனியார் வகுப்புக்களை - உ/த மற்றும் சா/த மாணவர்கள்

Inuri Gamage (பெண்) - I have taught 1 year to O/L students.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, காலி

சா/த விஞ்ஞானம் ஆங்கிலம் மொழிமூலம் - Special Paper Class

Kasun Ranasinghe (ஆண்) - Experienced in teaching and practical handling. Specially forced on papers with practical knowledge.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு, தேஹிவல, நுகேகொடை, மொரட்டுவ

சா/த விஞ்ஞானம் ஆங்கிலம் மொழிமூலம் - Special Paper Class
விஞ்ஞானம் கணிதம் வகுப்புக்களை தரம் 6 to 11 சிங்களத்தில் மொழிமூலம்

Dhanushka Karannagoda (ஆண்) - Classes are conducted by a qualified tutors.
இடங்கள்: கடவத்த, கம்பஹ, காலி, நேகோம்போ, பாணந்துறை, ராகமை, வாட்டல

சா/த கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை

Sara Wijayasinghe (பெண்) - Undergraduate - University of Colombo.
இடங்கள்: காலி, ஹிக்கடுவை

சா/த கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை
பொறியியல் தொழில்நுட்பம், பௌதீகவியல், விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை - சா/த மற்றும் உ/த

Kalum Chandra (ஆண்) - National School teacher conducts classes in English medium.
இடங்கள்: அங்குளுகஹா, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, காலி, கினிமெல்லகஹ, ஜிந்தொடை, பூஸ்ஸ, யக்கலமுல்லை

இரசாயனவியல், உயிரியல் and விஞ்ஞானம் Tuition (Cambridge, Edexcel and Local Syllabi)

Y Gamage (பெண்) - An Experienced Teacher at an International School in Colombo.
இடங்கள்: காலி, கொட்டாவை, பன்னிப்பிட்டிய, பிலியந்தலை, மஹரகம, மாலபே

Idusara Educational Institute - காலி

நிறுவனம்: Idusara Educational Institute - We conducts classes for Ordinary Level (Grades 6, 7, 8, 9, 10, 11) and Advanced Level examinations.
இடங்கள்: காலி

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்