பொறியியல் தொழில்நுட்பம், பௌதீகவியல், விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை - சா/த மற்றும் உ/த

Kalum Chandra (ஆண்) - National School teacher conducts classes in English medium.
இடங்கள்: அங்குளுகஹா, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, காலி, கினிமெல்லகஹ, ஜிந்தொடை, பூஸ்ஸ, யக்கலமுல்லை

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்