தரம் 6 to 11 - கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் பயிற்சி

Dilan Chathuranga (ஆண்) - Undergraduate Medical Faculty [University of Colombo].
இடங்கள்: கொட்டாவை, கொழும்பு 10, தேஹிவல, பன்னிப்பிட்டிய, பொரலஸ்கமுவ, மஹரகம, வேரஹர

A/L Physics, Chemistry and O/L Science tuition

ஆசிரியர்: Dilanga de Silva (ஆண்‍) - Graduate Chemist. BSc (chem.spp) [University of ,கொழும்பு].
Visits: நுகேகொடை, Kotte, களுபோவில, தேஹிவல, மஹரகம

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்