விஞ்ஞானம் - ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

Nishantha Gunawardana (ஆண்) - Currently teaching at Guruthalawa S Thomas’ College.
இடங்கள்: பண்டாரவளை, வெலிமடை