விஞ்ஞானம் ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

Shehan Ransara Gamage (ஆண்) - B.Sc(sp) University of Colombo, Over 7 years of experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, பண்டாரவளை, பதுள்ளை, ஹாலி எல

A/L உயிரியல் அமைப்புத் தொழில்நுட்பம், விவசாயம், விஞ்ஞானம்

H.A.T.S.Gunasena (ஆண்) - BSc Green Technology (Hon's), NCT in Quantity Survey, 3 years teaching.
இடங்கள்: நுவரெலியா, பண்டாரவளை, பதுள்ளை, வெலிமடை

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்