க.பொ.த உயர் வகுப்புகளுக்கு பட்டதாரி ஆசிரியர்

Marikkar (ஆண்) - Post Graduate Diploma in Translation and Linguistic Studies, Diploma in Project Management


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)

 Biology (Local / Edexcel) 

online chemistry
online chemistry