வரலாறு மற்றும் ஆங்கிலம் பயிற்சி வகுப்புக்களை

Shyamalie Pereira (பெண்) - An Experienced International School Teacher, BA Honours In History, 12 Years Teaching Experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொஹுவல

புவியியல், வரலாறு, ENV பயிற்சி வகுப்புக்களை Home Vsiting

Aparna Silva (பெண்) - B.A (Hons) History (University of Delhi India), M.A (University of Kelaniya).

 A/L ICT in English Medium