கணக்கியல் மற்றும் வர்த்தகக் கல்வி வகுப்புக்களை

Sanchila Weeramanthri (பெண்) - 1st class degree holder in Bsc. Accounting (Special) in University of Sri Jayewardenapura. A member of ACCA and AAT.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு 03

வணிக வகுப்புக்களை உ/த ஐந்து

Ms. Imtikhab (பெண்) - Passed O/L and A/L with a good district rank, Passed AAT finalist, CA partly qualified.
இடங்கள்: கொழும்பு 06, தேஹிவல

சா/த வணிக மற்றும் கணக்கியல் வகுப்புக்களை

Rizvy Ameen (ஆண்) - BBA (sp) Colombo, PQHRM, MBA (PIM) Reading.
இடங்கள்: கல்கிசை, கொழும்பு, தேஹிவல, நுகேகொடை, பொரலஸ்கமுவ, ரட்மலான

AAT - தமிழ் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை - கொழும்பு

A N Professional Studies - Has many successful stories in providing education to students since 2015.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கல்கிசை, கொழும்பு, தேஹிவல, நுகேகொடை, பொரலஸ்கமுவ, மட்டக்களப்பு

AAT - தமிழ் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை - கொழும்பு
சா/த வணிக மற்றும் உ/த கணக்கியல் (உள்ளூர்)

Sandaruwan Liyanage (ஆண்) - Reading B.com (special) degree in University of Sri Jayawardanepure, Following the charted accountancy, Business level.
இடங்கள்: கொட்டாவை, தேஹிவல, நுகேகொடை, பொரலஸ்கமுவ,

Tuition classes held for students from grade 3 to சா/த (London and local syllabus). Only girls.

Munzila Fathima (பெண்) - In a Muslim girls school for 5 years, Private home visit classes for 2 years.
இடங்கள்: வெல்லம்பிட்டிய