தரம் 6-11 சிங்களத்தில் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை - சிங்களத்தில் வரலாறு வாழ்க்கைத் தேர்ச்சிகளும் குடியுரிமைக் கல்வியும்

Meril Mendis (ஆண்) - Teaching at a government school. 30 years of experience.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, கொடகம, கொட்டாவை, தலவத்துகொட, நுகேகொடை, மஹரகம, மாலபே, மீகொடை, மீப்பே, ஹோமாகம