சா/த வணிக வகுப்புக்களை தரம் 10-11

Dinesh Rathnayke (ஆண்) - BBA SP Degree University of Colombo, AAT qualified, Part qualified CA Sri Lanka.
இடங்கள்: களுத்துறை, கொழும்பு

வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் கணக்கியல் தரம் 10-11

Asela Panagoda (ஆண்) - AAT, CA.
இடங்கள்: களுத்துறை, கஹதுடுவா, கொழும்பு, பண்டாரகமை, பிலியந்தலை, பொல்கசொவிட்ட, ஹொரன

AAT, CIMA, Banking Degree, Project Report, Busniess Report, IELTS, O/L, A/L

ஆசிரியர்: Clarance Wijeratne (ஆண்‍) - Master In Commerce, ACA [Australia], B.B. Mgt. Accountancy Degree.
Visits: ,கொழும்பு and suburbs

Business Studies (Local Syllabus) English Medium - GCE A/L and O/L

ஆசிரியர்: Ganganath (ஆண்‍) - BSc. Business Administration (Special), Over 5 years experience.
Visits: ,கொழும்பு and Suburbs, இலங்கை சனநாயக

கணக்கியல் and வர்த்தகக் கல்வி for G.C.E O/L

Helaranga Prabhageeth (ஆண்) - Management Undergraduate [University of Sri Jayawardenapura].
இடங்கள்: களுத்துறை

கணக்கியல் and வர்த்தகக் கல்வி for G.C.E O/L
Tuition classes for Business and Accounting Studies

ஆசிரியர்: Cecil Cooray (ஆண்‍) - Business and Accounting Studies Trained Teacher, Over 22 years of experience.
Visits: காலி, களுத்துறை, ,கொழும்பு