வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் கணக்கியல் தரம் 10-11

Asela Panagoda (ஆண்) - AAT, CA.
இடங்கள்: களுத்துறை, கஹதுடுவா, கொழும்பு, பண்டாரகமை, பிலியந்தலை, பொல்கசொவிட்ட, ஹொரன

வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் கணக்கியல்

Kumara Wanniarachchi (ஆண்) - FMMAT, ICASL Finalist.
இடங்கள்: களுத்துறை, பண்டாரகமை, பாணந்துறை, பிலியந்தலை, மொரட்டுவ, ஹொரன

வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் கணக்கியல்
சா/த கணக்கியல், வர்த்தகக் கல்வி பயிற்சி - உள்ளூர் பாடத்திட்டம் சிங்களத்தில் மொழிமூலம்

Wasantha Senevirathna (ஆண்) - Graduated from University of Sri Jayewardenepura conducts classes.
இடங்கள்: பண்டாரகமை, பிலியந்தலை, பொகுந்தர

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்