கணக்கியல் ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

Sanjaya Jayasundara (ஆண்) - B.Sc.(Finance) Sp [University of Sri Jayewardenepura], Investment Advisor, Visiting Lecturer for private universities.
இடங்கள்: அநுராதபுரம், ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கம்பஹ

கணக்கியல் ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
Home visiting பயிற்சி - வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் கணக்கியல் - சா/த

Shiraz Kayam (ஆண்) - CIMA (uk).rdg.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கம்பஹ, கொழும்பு, நேகோம்போ

Home visiting பயிற்சி - வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் கணக்கியல் - சா/த
ஆங்கிலம் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை - விஞ்ஞானம், வர்த்தகக் கல்வி, கணிதம்

Fathima Ruzaika (பெண்) - 10 years experience as a lecturer, Obtained double masters and Bachelors from University of Colombo.
இடங்கள்: நேகோம்போ

பொருளியல், வர்த்தகக் கல்வி வகுப்புக்களை - சா/த மற்றும் உ/த - உள்ளூர், Cambridge, Edexcel

Manoj Rasandhika (ஆண்) - BBA, MBA.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, களனி, கிரிபத்கொட, நேகோம்போ, வாட்டல, வென்னப்புவ

பொருளியல், வர்த்தகக் கல்வி வகுப்புக்களை - சா/த மற்றும் உ/த - உள்ளூர், Cambridge, Edexcel
வர்த்தகக் கல்வி மற்றும்பொ ருளியல்

Akila Perera (ஆண்) - MSc, More than 5 years of teaching experience and has produced good results for students.
இடங்கள்: கம்பஹ, கொழும்பு, ஜ-ஏல, நேகோம்போ, வாட்டல

Assisting Local Syllabus English medium students to unleash their maximum potential.

Institute of Virtue - Our classes are designed to complete relevant syllabuses with both theory and revision lessons.
இடங்கள் நேகோம்போ, இலங்கை சனநாயக