வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் கணக்கியல் வகுப்புக்களை - தரம் 10 மற்றும் 11

Ruvini Pathirathna (பெண்) - BSc (Hons) Accounting and Finance degree (Plymouth UK), CIMA (Cert BA), AAT (SL).
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, மரந்தகஹமுல்லை