கணக்கியல் - சா/த Cambridge மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம் Home visits மற்றும் ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

Nisansala Dissanayake (பெண்) - A graduate of Business Administration in Accounting (UOC), An experienced teacher in a recognized international school.
இடங்கள்: கடவத்த, கம்பஹ, கிரிபத்கொட, வாட்டல

உ/த 2020 கணக்கியல்

Tharaka Rajapaksha (ஆண்) - BSc. Mgt. Fin(sp), AAT Passed Finalist.
இடங்கள்: கடவத்த, களனி, கிரிபத்கொட, கோனவல, சபுகச்கண்ட, பட்டிவில, மாகொல

உ/த 2020 கணக்கியல்
கணக்கியல் மற்றும் வர்த்தகக் கல்வி பயிற்சி வகுப்புக்களை சா/த

Madurangi Bandara (பெண்) - 5 years experience, Passed Finalist of Institute of Charted Accountants of Sri Lanka, AAT fully qualified.
இடங்கள்: கடுவெல, கொழும்பு, பத்தரமுல்ல, மாலபே, முல்லேரியா

வர்த்தகக் கல்வி பொருளியல் சந்தைப்படுத்தல் மற்றும் முகாமைத்துவம்

Yohan Cooray (ஆண்) - MSc in International Business & Marketing (Canterbury Christ Church University), Bachelor of (Hons) in Business Administration.
இடங்கள்: கடவத்த, கந்தானை, களனி, கிரிபத்கொட

வர்த்தகக் கல்வி, கணக்கியல்

Ashwini Gunasekara (பெண்) - BBA (HRM) (special), MHRM Colombo University.
இடங்கள்: களனி, கிரிபத்கொட, கொழும்பு

பொருளியல், வர்த்தகக் கல்வி வகுப்புக்களை - சா/த மற்றும் உ/த - உள்ளூர், Cambridge, Edexcel

Manoj Rasandhika (ஆண்) - BBA, MBA.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, களனி, கிரிபத்கொட, நேகோம்போ, வாட்டல, வென்னப்புவ

பொருளியல், வர்த்தகக் கல்வி வகுப்புக்களை - சா/த மற்றும் உ/த - உள்ளூர், Cambridge, Edexcel
GCE சா/த கணிதம், வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் கணக்கியல் வகுப்புக்களை

K.N Hansana (ஆண்) - Undergraduate of University of Kelaniya (bbmgt).
இடங்கள்: கடவத்த, கந்தானை, கம்பஹ, களனி, கிரிபத்கொட, சேதுவை, ஜ-ஏல, நிட்டம்புவ, வாட்டல

வணிக சா/த ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

Evon Aravinda (ஆண்) - BSc (mgt) , AAT (final) , CMA (dip) , NIBM (dip).
இடங்கள்: அதுருகிரிய, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கடுவெல, கிரிபத்கொட, கொழும்பு, மாலபே, வாட்டல