வர்த்தகக் கல்வி உள்ளூர் / Cambridge சா/த மற்றும் உ/த ஐந்து மாணவர்கள்

Nilaweera Dhanushka (ஆண்) - Bachelor in Business Management [1st Class], Over 12 years teaching experience.
இடங்கள்: வாட்டல, ஹெந்தலை