உ/த கணக்கியல் மற்றும் சா/த கணக்கியல் மற்றும் வர்த்தகக் கல்வி சிங்களத்தில் மொழிமூலம் தனியார் மற்றும் குழு வகுப்புக்களை

S Bandula (ஆண்) - BSc Management (Sp) University of Jayawardanapura., PGDE University of Colombo, 30 years of experience [25 years A/L paper marking].
இடங்கள்: அம்பலாங்கொடை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை,