சா/த வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் கணக்கியல்

Kanchana Gammampila (ஆண்) - B. Com (Sp) USJP, ICASL (Intermediate), CMA (Final Level)
இடங்கள்: அகங்கம, இமதுவை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கராபிட்டிய, காலி, நுகேகொடை, பிலியந்தலை, மஹரகம, ஹபுகல

உ/த கணக்கியல் மற்றும் சா/த கணக்கியல் மற்றும் வர்த்தகக் கல்வி சிங்களத்தில் மொழிமூலம் தனியார் மற்றும் குழு வகுப்புக்களை

S Bandula (ஆண்) - BSc Management (Sp) University of Jayawardanapura., PGDE University of Colombo, 30 years of experience [25 years A/L paper marking].
இடங்கள்: அம்பலாங்கொடை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை,

சா/த வணிக மற்றும் உ/த கணக்கியல்

Thushara Sampath (ஆண்) - B.Sc.Finance (Special) ICASL - Executive Level IBSL - DABF, AAT Lecture.
இடங்கள்: காலி, நெலுவ, ஹபுகல

கணக்கியல் வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் சட்டம் - கோட்பாடுகள் மற்றும் மற்றும் மீட்டல்

Nipuni Perera (பெண்) - LL.B (London), LL.M (London), CIMA, BBA Management (Colombo).
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கல்கிசை, காலி, கொழும்பு

Business Studies (Local Syllabus) English Medium - GCE A/L and O/L

ஆசிரியர்: Ganganath (ஆண்‍) - BSc. Business Administration (Special), Over 5 years experience.
Visits: ,கொழும்பு and Suburbs, இலங்கை சனநாயக

Tuition classes for Business and Accounting Studies

ஆசிரியர்: Cecil Cooray (ஆண்‍) - Business and Accounting Studies Trained Teacher, Over 22 years of experience.
Visits: காலி, களுத்துறை, ,கொழும்பு