உள்ளூர் Edexcel மற்றும் Cambridge பாடத்திட்டம் - சா/த மற்றும் உ/த கணக்கியல் | பொருளியல் | வர்த்தகக் கல்வி

Ishanka Rajapaksha (பெண்) - A graduate from University of Sri Jayawardenepura with a 8 years of experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு 05, கொஹுவல, தலவத்துகொட, நாவல, நுகேகொடை, பலவாட்ட

உள்ளூர் Edexcel மற்றும் Cambridge பாடத்திட்டம் - சா/த மற்றும் உ/த கணக்கியல் | பொருளியல் | வர்த்தகக் கல்வி
வணிக சா/த மற்றும் வர்த்தகக் கல்வி உ/த

Shashikala Wijesekara (பெண்) - An Accountancy professional with BSC.B.ADM(SP), Honored USJP & CSBA at CA, Over 12 years Accountancy and Audit field.
இடங்கள்: தலவத்துகொட, பத்தரமுல்ல, பலவாட்ட, ராஜகிர

சர்வதேச மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம் வகுப்புக்களை

Surani Amasha (பெண்) - Undergraduate in business management. Currently teaching at an international school
இடங்கள்: கொடகம, கொட்டாவை, தலவத்துகொட, பன்னிப்பிட்டிய, பலவாட்ட, மீகொடை, ஹோமாகம

கணிதம் - No more difficult

Anuradha Perera (பெண்) - B.BA (Hons) in Business Management [SLIIT], Completed Financial Accounting Fundamentals - Foundation Level - CIMA.
இடங்கள்: தலவத்துகொட, பன்னிப்பிட்டிய, மஹரகம

வணிக, வர்த்தகக் கல்வி கணிதம் தரம் 3 to 11 ஐந்து

Salani (பெண்) - Business Management Degree, CIMA, Banking.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, பிட கோட்டே

வணிக, வர்த்தகக் கல்வி கணிதம் தரம் 3 to 11 ஐந்து

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்