வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் கணக்கியல் தரம் 10-11

Asela Panagoda (ஆண்) - AAT, CA.
இடங்கள்: களுத்துறை, கஹதுடுவா, கொழும்பு, பண்டாரகமை, பிலியந்தலை, பொல்கசொவிட்ட, ஹொரன

உ/த கணக்கியல் சா/த வணிக

Hashitha Munasinghe (ஆண்) - BSc Management Sp., ICASL, MAAT, CMA.
இடங்கள்: உடஹமுல்லை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொட்டாவை, கொழும்பு 05, கொஹுவல, தேல்கண்ட, நுகேகொடை, பிலியந்தலை, பெப்பிலியான, பெல்லன்வில, ப

உ/த கணக்கியல் சா/த வணிக
சா/த வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் கணக்கியல் - தரம் 10 மற்றும் 11 - தனியார் மற்றும் குழு Class

Ratnayaka Malani (பெண்) - B.Com UOP, PGDE UOC, Over 20 years of experience in paper marking.
இடங்கள்: கடுபெத்த, களுபோவில, பிலியந்தலை, பெப்பிலியான, பொரலஸ்கமுவ, ரட்மலான

சா/த வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் கணக்கியல் - தரம் 10 மற்றும் 11 - தனியார் மற்றும் குழு Class
வர்த்தகக் கல்வி - Cambridge and Edexcel O/L and AS,A/L - A/L Local syllabus

Rumesh Vishwanatha (ஆண்) - A degree in marketing and PG Diploma in Marketing [SLIM], MBA [Anglia Ruskin university, UK] over 10 years teaching experience.இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, களுபோவில

பயிற்சி வகுப்புக்களை - கணிதம், பொருளியல், கணக்கியல், வர்த்தகக் கல்வி

Yehansha Udawatta (பெண்) - Individual Attention, Past papers done, Successful result guaranteed.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, பிலியந்தலை

கணக்கியல் மற்றும் வர்த்தகக் கல்வி சா/த ஐந்து

Sanchila Weeramanthri (பெண்) - First class degree holder of Accounting department of University of Sri Jayewardenapura, Over 5 years experience.
இடங்கள்: பிலியந்தலை, பொரலஸ்கமுவ, மஹரகம, மொரட்டுவ, ரட

AAT, CIMA, Banking Degree, Project Report, Busniess Report, IELTS, O/L, A/L

ஆசிரியர்: Clarance Wijeratne (ஆண்‍) - Master In Commerce, ACA [Australia], B.B. Mgt. Accountancy Degree.
Visits: ,கொழும்பு and suburbs

கணக்கியல் / வர்த்தகக் கல்வி / பொருளியல் / ஆங்கிலம்

Haritha Prasan Amarasinghe (ஆண்) - Degree in business management (accounting special) and post graduate diploma in marketing (CIM-UK).
இடங்கள்: உள் கோட்டை, கொட்டாவை, கொழும்பு, கொஹுவல, நுகேகொடை

வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் கணக்கியல்

Kumara Wanniarachchi (ஆண்) - FMMAT, ICASL Finalist.
இடங்கள்: களுத்துறை, பண்டாரகமை, பாணந்துறை, பிலியந்தலை, மொரட்டுவ, ஹொரன

வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் கணக்கியல்
உ/த வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் சா/த கணக்கியல் மற்றும் வர்த்தகக் கல்வி - ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

R.P. Premadasa (பெண்) - B.com (special), PG Diploma in Education, Over 8 years teaching experience, Marking examiner.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, பிலியந்தலை

உ/த வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் சா/த கணக்கியல் மற்றும் வர்த்தகக் கல்வி - ஆங்கிலம் மொழிமூலம்
Mathematics, Accounting tuition for O/L (GCE/Cambridge/Edexcel) - Individual and Special Group Classes

ஆசிரியர்: Samiru Hewage (ஆண்‍), Engineering Undergraduate(UOM), BIT [UCSC] conducts lessons in English/Sinhala for Local/Edexcel/Cambridge O/L.
Visits: ,கொழும்பு

சா/த கணக்கியல், வர்த்தகக் கல்வி பயிற்சி - உள்ளூர் பாடத்திட்டம் சிங்களத்தில் மொழிமூலம்

Wasantha Senevirathna (ஆண்) - Graduated from University of Sri Jayewardenepura conducts classes.
இடங்கள்: பண்டாரகமை, பிலியந்தலை, பொகுந்தர

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்