வர்த்தகக் கல்வி, வரலாறு, சிங்களத்தில் வகுப்புக்களை

Dhara Durgani (பெண்) - Undergraduate.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு, பாதுக்கை

AAT, CIMA, Banking Degree, Project Report, Busniess Report, IELTS, O/L, A/L

ஆசிரியர்: Clarance Wijeratne (ஆண்‍) - Master In Commerce, ACA [Australia], B.B. Mgt. Accountancy Degree.
Visits: ,கொழும்பு and suburbs