உள்ளூர் Edexcel மற்றும் Cambridge பாடத்திட்டம் - சா/த மற்றும் உ/த கணக்கியல் | பொருளியல் | வர்த்தகக் கல்வி

Ishanka Rajapaksha (பெண்) - A graduate from University of Sri Jayawardenepura with a 8 years of experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு 05, கொஹுவல, தலவத்துகொட, நாவல, நுகேகொடை, பலவாட்ட

உள்ளூர் Edexcel மற்றும் Cambridge பாடத்திட்டம் - சா/த மற்றும் உ/த கணக்கியல் | பொருளியல் | வர்த்தகக் கல்வி
உ/த கணக்கியல் சா/த வணிக

Hashitha Munasinghe (ஆண்) - BSc Management Sp., ICASL, MAAT, CMA.
இடங்கள்: உடஹமுல்லை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொட்டாவை, கொழும்பு 05, கொஹுவல, தேல்கண்ட, நுகேகொடை, பிலியந்தலை, பெப்பிலியான, பெல்லன்வில, ப

உ/த கணக்கியல் சா/த வணிக
உள்ளூர் பாடத்திட்டம் வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் கணக்கியல் (சா/த) | வர்த்தகக் கல்வி (உ/த) | புள்ளியியல் (உ/த)

Jed A Tix (ஆண்) - An open-minded, friendly and professionally qualified individual in the field of business studies.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, மஹரகம

வர்த்தகக் கல்வி - Cambridge and Edexcel O/L and AS,A/L - A/L Local syllabus

Rumesh Vishwanatha (ஆண்) - A degree in marketing and PG Diploma in Marketing [SLIM], MBA [Anglia Ruskin university, UK] over 10 years teaching experience.இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, களுபோவில

Sathara Institute of Education - மஹரகம

நிறுவனம்: Sathara Institute of Education (Pvt) Ltd - Preschool to A/L Educational Books & Monthly Magazines publisher.
இடங்கள்: மஹரகம

கணக்கியல் மற்றும் வர்த்தகக் கல்வி சா/த ஐந்து

Sanchila Weeramanthri (பெண்) - First class degree holder of Accounting department of University of Sri Jayewardenapura, Over 5 years experience.
இடங்கள்: பிலியந்தலை, பொரலஸ்கமுவ, மஹரகம, மொரட்டுவ, ரட

AAT, CIMA, Banking Degree, Project Report, Busniess Report, IELTS, O/L, A/L

ஆசிரியர்: Clarance Wijeratne (ஆண்‍) - Master In Commerce, ACA [Australia], B.B. Mgt. Accountancy Degree.
Visits: ,கொழும்பு and suburbs

கணக்கியல் / வர்த்தகக் கல்வி / பொருளியல் / ஆங்கிலம்

Haritha Prasan Amarasinghe (ஆண்) - Degree in business management (accounting special) and post graduate diploma in marketing (CIM-UK).
இடங்கள்: உள் கோட்டை, கொட்டாவை, கொழும்பு, கொஹுவல, நுகேகொடை

சா/த வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் கணக்கியல்

Hasith Samarasekara (ஆண்) - BBA University of Colombo.
இடங்கள்: கொட்டாவை, கொழும்பு, மஹரகம

கணக்கியல் மற்றும் வர்த்தகக் கல்வி உ/த, சா/த சிங்களத்தில் / ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

Sachin Dediyagala (ஆண்) - Bsc (Business Administration) Sp USJP.
இடங்கள்: அளுத்கம, கொழும்பு, தேல்கண்ட, நுகேகொடை, மஹரகம, விஜேராம

கணிதம் - No more difficult

Anuradha Perera (பெண்) - B.BA (Hons) in Business Management [SLIIT], Completed Financial Accounting Fundamentals - Foundation Level - CIMA.
இடங்கள்: தலவத்துகொட, பன்னிப்பிட்டிய, மஹரகம

வரலாறு வகுப்புக்களை - தரம் 6 to 11

Danushi Gunawardena (பெண்) - A graduate teacher with over 5 years of teaching experience.
இடங்கள்: மஹரகம

வரலாறு வகுப்புக்களை - தரம் 6 to 11
வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் கணக்கியல் /கணக்கியல் / AAT வகுப்புக்களை

Tharindu Dananjaya (ஆண்) - BSc. Acc(sp) USJ, CA Passed Finalist .
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு, தேஹிவல, பொரலஸ்கமுவ, மஹரகம

வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் கணக்கியல் /கணக்கியல் / AAT வகுப்புக்களை
Business Studies (Local Syllabus) English Medium - GCE A/L and O/L

ஆசிரியர்: Ganganath (ஆண்‍) - BSc. Business Administration (Special), Over 5 years experience.
Visits: ,கொழும்பு and Suburbs, இலங்கை சனநாயக

Mathematics, Accounting tuition for O/L (GCE/Cambridge/Edexcel) - Individual and Special Group Classes

ஆசிரியர்: Samiru Hewage (ஆண்‍), Engineering Undergraduate(UOM), BIT [UCSC] conducts lessons in English/Sinhala for Local/Edexcel/Cambridge O/L.
Visits: ,கொழும்பு

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்