சா/த வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் கணக்கியல் - தரம் 10 மற்றும் 11 - தனியார் மற்றும் குழு Class

Ratnayaka Malani (பெண்) - B.Com UOP, PGDE UOC, Over 20 years of experience in paper marking.
இடங்கள்: கடுபெத்த, களுபோவில, பிலியந்தலை, பெப்பிலியான, பொரலஸ்கமுவ, ரட்மலான

சா/த வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் கணக்கியல் - தரம் 10 மற்றும் 11 - தனியார் மற்றும் குழு Class
உள்ளூர் பாடத்திட்டம் சா/த வகுப்புக்களை - வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் கணக்கியல் / Edexcel பாடத்திட்டம் சா/த வகுப்புக்களை - கணக்கியல்

Nuwanthi (பெண்) - ACMA, AIPM, MBA (UK).
இடங்கள்: கடுபெத்த

உ/த வர்த்தகக் கல்வி சா/த வணிக மற்றும் ஆங்கிலம் இலக்கியம் பயிற்சி

Ashfaa (பெண்) - Undergraduate, have conducted group classes for O/L commerce.
இடங்கள்: கடுபெத்த, கலபளுவவா, மொரட்டுவ, ரட்மலான, ராஜகிரிய

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்