ஆசிரியர் வேண்டுமா? - IGCSE Commerce, Accounting and Economics

Piyumi Sewwandi (பெண்) - BSc In Business Management( Special) Degree - First Class honors, CIMA - Partially Qualified.
இடங்கள்: கடுவெல, கொழும்பு 08, கொஸ்வத்த, பத்தரமுல்ல, மாலபே, ராஜகிரிய

வணிக சா/த ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

Evon Aravinda (ஆண்) - BSc (mgt) , AAT (final) , CMA (dip) , NIBM (dip).
இடங்கள்: அதுருகிரிய, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கடுவெல, கிரிபத்கொட, கொழும்பு, மாலபே, வாட்டல

கணக்கியல் மற்றும் வர்த்தகக் கல்வி பயிற்சி வகுப்புக்களை சா/த

Madurangi Bandara (பெண்) - 5 years experience, Passed Finalist of Institute of Charted Accountants of Sri Lanka, AAT fully qualified.
இடங்கள்: கடுவெல, கொழும்பு, பத்தரமுல்ல, மாலபே, முல்லேரியா

சா/த கணக்கியல் மற்றும் வர்த்தகக் கல்வி உ/த கணக்கியல் வகுப்புக்களை

H.P.S. Priyanga (ஆண்) - Bachelor of Commerce.
இடங்கள்: கடுவெல, கொழும்பு, மாலபே, முல்லேரியா

சா/த கணக்கியல் மற்றும் வர்த்தகக் கல்வி உ/த கணக்கியல் வகுப்புக்களை
Local & London O/L வணிக & A/L வர்த்தகக் கல்வி tuition

Eranga Wickramaarachchi (ஆண்) - Management degree from University of Sri Jayewerdenepura, working as a lecturer.
இடங்கள்: கடுவெல, கம்பஹ, கொழும்பு

Local & London O/L வணிக & A/L வர்த்தகக் கல்வி tuition

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்