சா/த கணக்கியல் மற்றும் வர்த்தகக் கல்வி உ/த கணக்கியல் வகுப்புக்களை

H.P.S. Priyanga (ஆண்) - Bachelor of Commerce.
இடங்கள்: கடுவெல, கொழும்பு, மாலபே, முல்லேரியா

சா/த கணக்கியல் மற்றும் வர்த்தகக் கல்வி உ/த கணக்கியல் வகுப்புக்களை

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்