உ/த கணக்கியல் சா/த வணிக

Hashitha Munasinghe (ஆண்) - BSc Management Sp., ICASL, MAAT, CMA.
இடங்கள்: உடஹமுல்லை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொட்டாவை, கொழும்பு 05, கொஹுவல, தேல்கண்ட, நுகேகொடை, பிலியந்தலை, பெப்பிலியான, பெல்லன்வில, ப

உ/த கணக்கியல் சா/த வணிக
கணக்கியல் மற்றும் வர்த்தகக் கல்வி உ/த, சா/த சிங்களத்தில் / ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

Sachin Dediyagala (ஆண்) - Bsc (Business Administration) Sp USJP.
இடங்கள்: அளுத்கம, கொழும்பு, தேல்கண்ட, நுகேகொடை, மஹரகம, விஜேராம

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்