உ/த கணக்கியல் சா/த வணிக

Hashitha Munasinghe (ஆண்) - BSc Management Sp., ICASL, MAAT, CMA.
இடங்கள்: உடஹமுல்லை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொட்டாவை, கொழும்பு 05, கொஹுவல, தேல்கண்ட, நுகேகொடை, பிலியந்தலை, பெப்பிலியான, பெல்லன்வில, ப

உ/த கணக்கியல் சா/த வணிக
சா/த கணக்கியல், வர்த்தகக் கல்வி பயிற்சி - உள்ளூர் பாடத்திட்டம் சிங்களத்தில் மொழிமூலம்

Wasantha Senevirathna (ஆண்) - Graduated from University of Sri Jayewardenepura conducts classes.
இடங்கள்: பண்டாரகமை, பிலியந்தலை, பொகுந்தர