பௌதீகவியல் ஆங்கிலம் / சிங்களத்தில் மொழிமூலம்

Radun Wickramage (ஆண்) - Graduate with M.Sc. and B.Sc, Over 10 years experience.
இடங்கள்: கடவத்த, கண்டி, கன்னோருவா, கம்பளை, கலகேடற, களுத்துறை, கிரிபத்கும்புற, குருணாகல், கெலிஒய, கேகாலை, கொழும்பு