கணிதம் / கணினி விஞ்ஞானம் மற்றும் தகவல் தொடர்பாடல்

Jayampath (ஆண்) - Bachelor of Computer Science (Hons)(First Class), 6-years experience, National Higher Education Diploma.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு

கணிதம் / கணினி விஞ்ஞானம் மற்றும் தகவல் தொடர்பாடல்
பயிற்சி - கணிதம், Further Maths, பௌதீகவியல்

Randunu Palihakkara (ஆண்) - B.Sc Engineering (Hons) (Moratuwa), MBA(Bedfordshire), PhD (Reading), AMIE(SL), Aff.M.ASCE(USA), GradIMMM(UK).
இடங்கள்: அதுருகிரிய, உடஹமுல்லை, உள் கோட்டை, ஒன்லைன் வகுப்ப

பயிற்சி - கணிதம், Further Maths, பௌதீகவியல்
விஞ்ஞானம் மற்றும் கணிதம் ஆங்கிலம் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை

Thimanga Weerasinghe (ஆண்) - BSc Graduate in biomedical science.
இடங்கள்: கடவத்த, கம்பஹ, கிரிபத்கொட, கொட்டாவை, கொழும்பு, தேஹிவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, பாணந்துறை, மொரட்டுவ, ரட்மலான

விஞ்ஞானம் மற்றும் கணிதம் ஆங்கிலம் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை
Cambridge / Edexcel சர்வதேச பாடத்திட்டம் பௌதீகவியல் வகுப்புக்களை

Maneesha Wijesinghe (ஆண்) - Former university Instructor in Physics with a B.sc (hons) in physics and Mphil(reading), over 4 years of Experience.
இடங்கள்: கொட்டாவை, கொழும்பு, தேஹிவல, நுகேகொடை

கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் ஆங்கிலம் மொழிமூலம் : தரம் 6 - சா/த (Cambridge மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம்)

Supun Wijenayake (ஆண்) - BSc Engineering (Civil), Providing support classes for 04 years.
இடங்கள்: பாணந்துறை, மொரட்டுவ

கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் ஆங்கிலம் மொழிமூலம் : தரம் 6 - சா/த (Cambridge மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம்)
பௌதீகவியல் ஆங்கிலம் / சிங்களத்தில் மொழிமூலம்

Radun Wickramage (ஆண்) - Graduate with M.Sc. and B.Sc, Over 10 years experience.
இடங்கள்: கடவத்த, கண்டி, கன்னோருவா, கம்பளை, கலகேடற, களுத்துறை, கிரிபத்கும்புற, குருணாகல், கெலிஒய, கேகாலை, கொழும்பு

Cambridge கணிதம் மற்றும் பௌதீகவியல் - சா/த, உ/த

Tharindu Samaraweera (ஆண்) - B Sc.(Hons) Civil Engineering [University of Moratuwa].
இடங்கள்: நுகேகொடை, பாணந்துறை